කණගාටුයි, මේ වෙබ් පිටුව තවමත් අවසන් කර නැත.


මේ වෙබ් අවවියේ නොයෙක් නොයෙක් පිටුවල සඳහන් කර ඇති අන් ආයතන මෙන් ම, අප ආයතනයේ නිර්‍මාණවල ලියා පදිංචි, කර්තෲභාග අයිතිවාසිකම්, වෙළඳ ලකුණු, ආදිය මේ පහත දැක්වෙන ලැයිස්තුවෙන් තහවුරු කරන අතර ඒවා පිළිගන්නෙමු.

වින්ඩෝස් ™(Windows™)
ඇන්ඩ්‍රොයිඩ්™(Android™): "Google Inc." ආයතනයේ වෙළඳ ලකුණයි.
අන්ඩ්‍රොයිඩ් ප්ලේ™(Android Play™): "Google Inc." ආයතනයේ වෙළඳ ලකුණයි.
ඩොට්නෙට් ෆ්‍රේම්වර්ක්™(DotNet Framework™): ආයතනයේ වෙළඳ ලකුණයි.
ඕපන් ඔෆිස්™(OpenOffice™) "අපාචේ සොෆ්ට්වෙයා ෆවුන්ඩේෂන්" (Apache Software Foundation) ආයතනයේ වෙළඳ ලකුණයි.
සවනකුර™(Savanakura™): ෆොනොටෙක්ස්ට් ආයතනයේ වෙළඳ ලකුණයි.
සවනතුර™(Savanathura™): ෆොනොටෙක්ස්ට් ආයතනයේ වෙළඳ ලකුණයි.
වින්සිප්™(Winzip™): ආයතනයේ වෙළඳ ලකුණයි.
වින්රාර්™(WinRar™): ආයතනයේ වෙළඳ ලකුණයි.

We like to attribute and assert the copyrights, product registrations, trademarks etc. of products and services mention in various pages of this Web site. The following list gives the identities of them:
Windows™
Android™: Android is a trademark of Google Inc
Android Play™: Google Play is a trademark of Google Inc.
DotNet Framework™
Openoffice is the registered trademark of the Apache Software Foundation.
Savanakura™: Savanakura™ is a trademark of Phonotext
Savanathura™ Savanathura™ is a trademark of Phonotext
Winzip™ is a trademark of
WinRar™ is a trademark of