පිළිගත් සම්මතයන්

ශ්‍රී ලංකාවේ කොළඹ 05, කිරිමණ්ඩල මාවතේ 160/24 දරණ ස්ථානයේ පිහිටි තොරතුරු හා සන්නිවේදන නියෝජිතායතනය සමග සහයෝගයෙන්, ශ්‍රී ලංකාවේ කොළඹ, ඇල්විටිගල මාවතේ වික්ටෝරියා පෙදෙසේ අංක 17 දරණ ස්ථානයේ පිහිටි ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමති ආයතනය විසින් සිංහල අකුරු උත්පාදනය සඳහා ශබ්ද විද්‍යාත්මක යුනිකෝඩ් සම්මතය වූ සිංහල සංකේත පරිවර්‍තනය අනුව ප්‍රකාශයට පත්කර ඇති තොරතුරු හුවමාරුව සඳහා වූ සිංහල අක්‍ෂර කේතයේ ප්‍රමතිය වන ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමතිය 1134 : 2011, ෆොනොටෙක්ස්ට් දැඩිව අනුගමනය කරයි. ICTA ආයතනයේ වෙබ් අඩවියට මෙතනින් ප්‍රවිෂ්ඨවිය හැක. එම ප්‍රමිතිය දැක්වෙන සම්පූර්‍ණ ලේඛණය මෙතනින් බාගත හැක.
Phonotext®© 2013